Podmienky účasti na vzdelávaní vedúcich medzinárodných dobrovoľníckych táborov

 1. Čo je vzdelávanie vedúcich medzinárodných dobrovoľníckych táborov?

Vzdelávanie vedúcich medzinárodných dobrovoľníckych táborov (ďalej len „vzdelávanie vedúcich“) sú oficiálne projekty realizované INEX-om Slovakia. INEX Slovakia – občianske združenie (ďalej len „INEX Slovakia“) pôsobí ako organizátor vzdelávania vedúcich na Slovensku. Vzdelávanie vedúcich sú vzdelávacie projekty zamerané na špecifické témy, ktorých cieľom je zlepšiť schopnosti, znalosti, zručnosti a postoje účastníkov a vedú ku kvalitnejšej práci s mládežou. Vzdelávanie vedúcich nie sú prázdninový výlet, dovolenka, jazykový kurz, pracovný tábor ani študijný pobyt.

Súčasťou vzdelávania vedúcich sú 4 typy projektov, na ktoré sa môže účastnik prihlásiť:

 • (Offline) akreditovaný vzdelávací program „Akadémia lídrovania“, ktorý sa skladá z 2 víkendových školení. Školenia sú akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Akreditácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelená pod číslom: AKPSM/0065/2021/3/001.
 • Hodnotiace stretnutie účastníkov vzdelávacieho programu a vedúcich táborov „Potáborka“
 • Zážitkový víkend "Zážitkovica by INEX"

Na vzdelávaní vedúcich sa každý účastník zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. Preto musia účastníci v čase vycestovania  na vzdelávanie /začatia online kurzu vedúcich dosiahnuť vek 18 rokov (ak nie je uvedené inak). Mladší účastníci sa môžu zúčastniť vzdelávania vedúcich len s výslovným písomným súhlasom zákonného zástupcu na prihláške, ktorým zákonný zástupca účastníka berie na vedomie a súhlasí s tým, že INEX Slovakia nezodpovedá za účastníka a že účasť takéhoto účastníka na vzdelávaní vedúcich je na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo jeho a jeho zákonných zástupcov.

Žiadateľom o umiestnenie na vzdelávanie vedúcich (ďalej len „žiadateľ“) je osoba, ktorá sa uchádza o účasť na vzdelávaní vedúcich, označená na tlačive prihlášky INEX Slovakia (ďalej len „prihláška“). Zaslaním prihlášky žiadateľ (alebo za žiadateľa jeho zákonný zástupca) vyjadruje súhlas s týmito podmienkami účasti na vzdelávaní vedúcich. Uhradením účastníckeho príspevku a potvrdením prijatia na vzdelávanie vedúcich INEX-om Slovakia sa žiadateľ stáva účastníkom vzdelávania vedúcich (ďalej len „účastník“).

 1. Online kurz

Online kurz „Manažment dobrovoľníkov v multikultúrnom prostredí“ - akreditované vzdelávanie a online forma aktivity "Novembrové večery s INEX-om" - vzdelávacia a teambuildingová aktivita sú realizované formou online kurzov a vzdelávacích videí v prostredí internetu. Online kurz je náhraa za vzdelávanie v prípade mimoriadnej situácie, kedy nie je možné vzdelávanie realizovať osobne. Na online kurz sa účastníci nemusia dopravovať, stačí, ak majú pripojenie k internetu a k online platforme vopred určenej organizátorom vzdelávania.

Účastníci mladší ako 18 rokov sa môžu zúčastniť online kurzu len s výslovným písomným súhlasom zákonného zástupcu na prihláške.  Podpísanú naskenovanú prihlášku zašle účastník mailom na inex(zavináč)inex.sk.

Podpisom na prihláške alebo zaslaním online prihlášky žiadateľ (alebo za žiadateľa jeho zákonný zástupca) vyjadruje súhlas s týmito podmienkami účasti na online kurze. Potvrdením prijatia sa žiadateľ stáva účastníkom na online kurzu (ďalej len „účastník“).

Záujemca o online kurz berie na vedomie, že organizátor kurzu je oprávnený účastníka vylúčiť z online kurzu, ak účastník hrubo narúša priebeh kurzu, porušuje zákony a nedodržiava zásady netikety (napr. sa vyjadruje vulgárne), alebo porušuje iné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, užíva počas videohovorov návykové, omamné a/alebo psychotropné látky, vrátane užívania alkoholických nápojov.

 1. Účastnícky príspevok

Účastnícky príspevok pre jednotlivé aktivity je stanovený nasledovne:

 • 50 € - 1. časť (offline) akreditovaného vzdelávacieho programu
 • 50 € - 2. časť (offline) akreditovaného vzdelávacieho programu
 • 50 € - zážitkový víkend
 • 0 € - Potáborka
 • 0 € - Online vzdelávacie aktivity

Príspevok pokrýva časť nákladov na aktivitu, v ktorých je zahrnutá strava, občerstvenie, ubytovanie, prenájom konferečnej miestnosti a materiál počas celej dĺžky trvania školenia.
Pri online kurze stravu, občerstvenie, ubytovanie, voľnočasový program nezabezpečujeme!

Účastnícky príspevok slúži na čiastočné financovanie nákladov na pobyt účastníka na vzdelávaní vedúcich. INEX Slovakia je nezisková organizácia, a preto nepodniká a ani neposkytuje platené služby. Účastnícky príspevok je príspevkom na vzdelávaciu činnosť INEX Slovakia a je využívaný na čiastočné financovanie  tejto činnosti INEX Slovakia na Slovensku. Účastnícky príspevok je tiež prejavom seriózneho záujmu účastníka o účasť na vzdelávaní vedúcich.

Účastnícky príspevok zaplatí účastník:

 1. a) prevodom/vkladom na účet INEX Slovakia SK26 1100 0000 0026 6745 5125 (Tatrabanka) - účastník uvedie do účelu platby/popisu transakcie svoje meno a priezvisko a poznámku "skolenie", aby bola platba ľahko identifikovateľná
 2. b) v hotovosti osobne v kancelárii INEX Slovakia.

Účastníci vypĺňajú prihlášku online na našej internetovej stránke www.inex.sk. Prihlášku je potrebné vyplniť v slovenskom/anglickom jazyku. Vybavovanie prihlášky sa začne akonáhle zaznamenáme platbu žiadateľa. Pre urýchlenie vybavovania prihlášky odporúčame zaslať potvrdenie o prevode účastníckeho príspevku na e-mail inex(zavináč)inex.sk.  

Pri vypĺňaní online prihlášky účastník potvrdí súhlas s Podmienkami účasti zaškrtnutím príslušného políčka na web stránke INEX Slovakia. Odporúčame, aby sa žiadatelia, ktorí sa prihlasujú online, informovali, či ich platba a zároveň aj online prihláška boli v kancelárii INEX Slovakia zaevidované na inex(zavináč)inex.sk .

O umiestnení na (offline) vzdelávaní vedúcich budeme e-mailom každého účastníka informovať bez zbytočného odkladu po prijatí platby. Spravidla najneskôr 7 dní pred začiatkom vzdelávania vedúcich účastníkovi zašleme podrobné informácie, pokyny, tzv. infosheet.

O prijatí na  online vzdelávanie budeme každého účastníka informovať bez zbytočného odkladu po obdržaní vyplnenej prihlášky. Spravidla najneskôr 2 dni pred začiatkom online kurzu zašleme účastníkom podrobné informácie, pokyny, tzv. infosheet.

Účastník vzdelávania vedúcich si sám hradí a zabezpečuje dopravu na miesta konania projektu a späť (ak nie je uvedené inak).

 1. Čo zabezpečuje INEX Slovakia

INEX Slovakia prijíma prihlášky na vzdelávanie vedúcich. Po uhradení účastníckeho príspevku žiadateľom a identifikácii INEX-om Slovakia, pošle žiadateľovi rozhodnutie o umiestnení na vzdelávanie vedúcich, čím sa stáva platným účastníkom vzdelávania vedúcich. Spravidla najneskôr 7 dní pred prvým dňom konania vzdelávania vedúcich zašleme účastníkovi pokyny k účasti (infosheet), ktoré obsahujú najmä popis cesty na miesto konania vzdelávania vedúcich, informácie o strave, ubytovaní a projekte a jeho aktivitách.

Pri online vzdelávaní prijímame účastníkov na základe riadne vyplnenej prihlášky. Účastníkom zašleme pokyny k účasti (infosheet) a rozvrh kurzov najneskôr 2 dni pred prvým online kurzom. Pri online vzdelávaní INEX Slovakia nezabezpečuje stravu, občerstvenie, voľnočasový program, ubytovanie ani cestovné.

 1. Podanie prihlášky

Podaním prihlášky sa žiadateľ zaväzuje zúčastniť na vzdelávaní vedúcich. Podaním prihlášky žiadateľ, alebo jeho zákonný zástupca vyhlasuje, že všetky informácie uvedené v prihláške sú pravdivé a žiadateľ je fyzicky a psychicky spôsobilý samostatne sa dopraviť na miesto konania a späť a zúčastniť sa na programových a mimoprogramových aktivitách vzdelávania vedúcich.

Potvrdením prijatia na vzdelávanie vedúcich INEX-om Slovakia sa žiadateľ stáva účastníkom vzdelávania vedúcich a je povinný sa ho zúčastniť.

Prihláška podlieha storno podmienkam, časť 5. Zrušenie účasti na vzdelávaní vedúcich zo strany účastníka, alebo neúčasť účastníka na vzdelávaní vedúcich.

 1. Zrušenie účasti na vzdelávaní vedúcich zo strany účastníka, alebo neúčasť účastníka na vzdelávaní vedúcich

Prihlášku môže účastník zrušiť len e-mailovým oznámením na inex(zavináč)inex.sk o zrušení prihlášky zo strany účastníka. E-mail musí obsahovať nasledovný text:

Žiadam Vás o stornovanie mojej prihlášky na tomto projekte ................................................................. (kód, názov, termín).

Zároveň Vás žiadam o vyplatenie účastníckeho príspevku po odčítaní stornovacieho poplatku, ktorého výška bola uvedená v „Podmienky účasti na vzdelávaní vedúcich medzinárodných dobrovoľníckych táborov.“

Peniaze prosím poukázať na číslo účtu ...................................................................................................

 

V prípade zrušenia prihlášky na vzdelávanie vedúcich zo strany prihláseného účastníka má INEX Slovakia nárok na nasledovné stornovacie poplatky:

Pri doručení oznámenia o zrušení prihlášky INEX-u Slovakia:

- storno 21 – 14 kalendárnych dní pred dňom podujatia – vrátenie 100 %

- storno 14 – 7 kalendárnych dní pred dňom podujatia – vrátenie 50 %

- storno menej ako 7 kalendárnych dní pred dňom podujatia – vrátenie 0 %

Po odčítaní stornovacieho alebo manipulačného poplatku sa zvyšná suma účastníckeho príspevku vráti záujemcovi na základe e-mailovej žiadosti záujemcu. Ak sa požaduje vyplatenie akejkoľvek sumy na bežný účet, žiadosť musí obsahovať číslo účtu, na ktorý majú byť peniaze zaslané a všetky potrebné zúčtovacie údaje (kód banky, pri cezhraničnom prevode číslo účtu v tvare IBAN a pod.).

Ak sa účastník nezúčastní na vzdelávaní vedúcich, na ktoré bol riadne prijatý, a ani nezrušil prihlášku, nemá nárok na vrátenie účastníckeho príspevku.

 1. Zrušenie účasti účastníka na vzdelávaní vedúcich zo strany INEX Slovakia

INEX Slovakia môže zrušiť účasť účastníka na vzdelávaní vedúcich z dôležitých prevádzkových dôvodov. V prípade zrušenia účasti účastníka vzdelávania vedúcich zo strany INEX Slovakia sa mu vráti účastnícky príspevok vo výške 100 %.

 1. Poistenie

INEX Slovakia nepoisťuje účastníkov vzdelávania vedúcich.

 1. Mimoriadne udalosti počas vzdelávania vedúcich

Záujemca o účasť na vzdelávaní vedúcich berie na vedomie, že INEX Slovakia ako organizátor vzdelávania vedúcich je oprávnený účastníka vylúčiť zo vzdelávania vedúcich, ak účastník hrubo narúša program vzdelávania vedúcich, porušuje zákony alebo iné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, užíva návykové, omamné a/alebo psychotropné látky, vrátane užívania alkoholických nápojov, prechováva návykové, omamné a/alebo psychotropné látky, ktorých držba je podľa právnych predpisov Slovenskej republiky zakázaná.

V prípade vylúčenia zo vzdelávania vedúcich nemá účastník nárok na vrátenie účastníckeho príspevku ani jeho časti. INEX Slovakia nezodpovedá za akékoľvek škody, alebo ušlý zisk, ktoré účastník utrpí v dôsledku vylúčenia zo vzdelávania vedúcich a účastník nemá nárok na úhradu akýchkoľvek nákladov spojených s účasťou na vzdelávania vedúcich alebo návratom do miesta bydliska.

V prípade výskytu mimoriadnych udalostí počas vzdelávania vedúcich (napr. úraz, choroba, živelná pohroma a pod.) obmedzujúce alebo znemožňujúce účasť účastníka na vzdelávaní vedúcich, INEX Slovakia poskytne podľa svojich možností účastníkovi vhodnú súčinnosť, najmä môže kontaktovať príbuzných alebo blízke osoby účastníka a informovať ich o vzniknutých okolnostiach. INEX Slovakia však nie je povinný finančne kryť, čo i len čiastočne, náklady spojené s odstránením mimoriadnych okolností alebo ich následkov, náklady na liečenie účastníka alebo jeho návrat do miesta bydliska a podobne.

Účastníci vzdelávania vedúcich sú dospelé osoby alebo maloleté osoby, ktoré sa zúčastňujú na vzdelávaní vedúcich so súhlasom zákonného zástupcu, a to na vlastnú zodpovednosť, resp. na zodpovednosť zákonného(ých) zástupcu(ov). INEX Slovakia preto nemôže účastníka nútiť, aby zotrval na vzdelávaní vedúcich počas celého jeho konania. Ak však účastník svojvoľne opustí vzdelávanie vedúcich pred jeho ukončením, je povinný o tom bezodkladne informovať organizátora INEX Slovakia. INEX Slovakia nezodpovedá za škody spôsobené porušením tejto povinnosti účastníkovi alebo tretím osobám.

Ak je účastník nespokojný s priebehom vzdelávania vedúcich, programom, kvalitou poskytovanej stravy alebo ubytovania, bez zbytočného odkladu o tom informuje kanceláriu INEX Slovakia, aby sme mohli urobiť včasné kroky smerujúce k náprave, pokiaľ je to možné.

 1. Organizácia programových a voľnočasových aktivít počas vzdelávania vedúcich

Účastník je povinný riadiť sa pri aktivitách na vzdelávaní vedúcich pokynmi osoby poverenej organizáciou vzdelávania vedúcich a pokynmi školiteľov. Pri vykonávaní aktivít mimo rámca programu je povinný riadiť sa pokynmi osoby organizujúcej program mimo rámca aktivít. Účastník je povinný dodržiavať obvyklé bezpečnostné zásady, ktorých znalosť je možné od neho rozumne očakávať vzhľadom na jeho vek, úroveň fyzickej a psychickej vyspelosti. INEX Slovakia nezodpovedá za škody spôsobené účastníkovi alebo tretím osobám a ujmy spôsobené na zdraví a živote účastníka alebo tretích osôb počas vzdelávania vedúcich, alebo počas cesty na/z vzdelávanie vedúcich.  

Pri online vzdelávaní neplatí.

 1. Ďalšie právne dojednania

Podpisom žiadateľa alebo zaslaním online prihlášky žiadateľa alebo zákonného zástupcu žiadateľa na prihláške vzniká medzi žiadateľom a INEX-om Slovakia zmluva podľa § 51 Občianskeho zákonníka, ktorej obsahom sú práva a povinnosti uvedené v týchto Podmienkach (ďalej len „zmluva“). Zmluva nemá povahu zmluvy o obstaraní zájazdu podľa § 741a a nasl. Občianskeho zákonníka. INEX Slovakia je neziskovým občianskym združením a nie je cestovnou kanceláriou ani cestovnou agentúrou podľa zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. INEX Slovakia nie je podnikateľom. Právne vzťahy neupravené zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky, a to aj vtedy, ak žiadateľ a/alebo jeho zákonný zástupca nie je občanom Slovenskej republiky a/alebo nemá v Slovenskej republike trvalý pobyt. Na riešenie prípadných sporov zo zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky; vecná a miestna príslušnosť súdu sa spravuje zákonom č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

INEX Slovakia si vyhradzuje právo na zmenu  Podmienok účasti na Vzdelávaní vedúcich medzinárodných dobrovoľníckych táborov.

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a ich odovzdaním tretím osobám podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 v platnom znení (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

 

Podpisom na prihláške, alebo odoslaním online prihlášky žiadateľ alebo zákonný zástupca žiadateľa berie na vedomie a súhlasí s tým, že INEX Slovakia môže spracúvať osobné údaje žiadateľa uvedené v prihláške, vrátane ich spracúvania v informačných systémoch. INEX Slovakia ich môže odovzdať svojej partnerskej organizácii, a to i so sídlom v cudzine, na účely zabezpečenia účasti žiadateľa.

Dotknutá osoba dobrovoľne dáva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 v platnom znení (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "Zákon") výslovný súhlas občianskemu združeniu INEX Slovakia so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu (1) meno a priezvisko účastníka podujatia, (2) dátum a rok narodenia účastníka podujatia, (3) adresa trvalého a prechodného pobytu účastníka podujatia, (4) e-mailová adresa účastníka podujatia, (5) telefónne číslo účastníka podujatia, (6) pohlavie účastníka, (7) meno a priezvisko zákonného zástupcu účastníka podujatia mladšieho ako 18 rokov a (8) telefónne číslo zákonného zástupcu účastníka podujatia mladšieho ako 18 rokov, (9) meno osoby ako núdzového kontaktu, (10) telefónne číslo osoby ako núdzového kontaktu, (11) e-mailová adresa osoby ako núdzového kontaktu. Organizácia INEX Slovakia získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb - Vás ako účastníkov podujatí a od Vašich zákonných zástupcov pri registrácii na podujatie alebo priamo na podujatí organizovanom organizáciou INEX Slovakia.

Ako využívame Vaše osobné údaje?: Vaše osobné údaje využívame na evidenciu účastníkov podujatí organizovaných INEX-om Slovakia pre čerpanie dotácie na prácu s mládežou v zmysle zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou v znení neskorších prepisov a na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie uzavretej medzi našou organizáciou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Tento súhlas sa udeľuje na neurčitú dobu; možno ho kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným INEX-u Slovakia. 

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov: https://inex.sk/sk/html_articles/102

V Bratislave 15.01.2024

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.
Oboznámiť sa podrobnejšie