Nachádzate sa na: Inex/O nás/Partneri

Partneri

Partneri na Slovensku


Partneri v zahraničí


90871.sk logo90871.sk občianske združenie

Na drahách 619, 90871 Moravský Sv. Ján

https://www.facebook.com/groups/95761129534/?fref=ts

Občianske združenie 90871.sk bolo založené v roku 2010. Cieľom OZ je predovšetkým podpora aktívneho životného štýlu, organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí nielen v Moravskom Svätom Jáne, ale aj jeho okolí, prevádzkovanie internetových stránok, vydavateľská činnosť, ako aj ochrana a tvorba životného prostredia, popularizácia a propagácia histórie.

Workcampy sa v Moravskom Sv. Jáne konajú od roku 2014.BROZ logoBratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)

Godrova 3/b, 811 06 Bratislava

www.broz.sk, e-mail: broz(zavináčik)broz.sk

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) vzniklo v roku 1997. Vo svojej činnosti sa zameriava predovšetkým na praktickú ochranu prírody a na podporu trvalo udržateľného rozvoja v oblasti juhozápadného Slovenska. Hlavným cieľom združenia je ochrana a obnova prírody Bratislavského regiónu - najmä na Podunajsku, v Malých Karpatoch a na Záhorí, ale aj v samotnej Bratislave a príležitostne aj na iných lokalitách Slovenska. V okolí Dunaja sa BROZ venuje realizácii viacerých ochranárskych projektov (či už ako prijímateľ alebo projektový partner), v rámci ktorých sa venuje hlavne konkrétnym obnovným opatreniam v teréne (napríklad zlepšenie vodného režimu, sprietočnenie bočných ramien, navrátenie tradičných foriem hospodárenia do krajiny, optimalizácia druhového zloženia lesných porastov, atď.) Okrem toho značnú pozornosť zameriava na prácu s verejnosťou a zvyšovanie povedomia o ochrane prírody.

Workcampy sa v spolupráci s BROZ konajú od roku 2014.

 

 

integra lgooDomov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA,

Tylova 21, 831 04 Bratislava

www.dssintegra.sk, email: dssintegra(zavináčik)dssintegra.sk

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra poskytuje starostlivosť 38 imobilným klientom s ťažkým mentálnym a telesným postihnutím a v mnohých prípadoch aj so zmyslovým handicapom v dennom, týždennom a celoročnom pobyte. Špeciálnu a komplexnú starostlivosť o klientov zabezpečuje tímovou spoluprácou špeciálnych pedagógov, zdravotníkov, rehabilitačných zamestnancov a mnohých ďalších. Výsledkom presadzovania inovatívnych prístupov v činnostiach a aktivitách, s využitím prvkov arteterapie , muzikoterapie, dramaterapie, pohybovej terapie a canisterapie, je spokojnosť a zlepšenie kvality života postihnutých obyvateľov domova. Napriek ťažkému postihnutiu sa naši klienti zúčastňujú aj na športových aktivitách akými sú plávanie a boccia. Tiež vydávajú svoj časopis s názvom „Dvere“, otvorený mesačník , ktorým možno nakuknúť do sveta Integrákov, ich problémov, starostí, radostí a úspechov.

Workcampy sa konajú v spolupráci s DSS Integra od roku 2005.

 

 

Kalvarsky fond logoKalvársky fond o.z.

Skautský dom, A. Pécha 2, 969 01 Banská Štiavnica

www.kalvaria.org, email: kalvaria(zavináčik)kalvaria.org

Poslaním Kalvárskeho fondu je revitalizácia banskoštiavnickej kalvárie, jej rekonštrukcia, zveľadenie a sprístupnenie verejnosti a jej ďalší rozvoj a dlhodobá udržateľnosť prevádzky a využitia. Kalvársky fond svoje poslanie zabezpečuje projektom revitalizácie banskoštiavnickej kalvárie a aktívnym prispievaním k jeho realizácii v rámci svojich kompetencií a možností v spolupráci s vlastníkmi nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú sa v jej areáli.

Workcampy sa na banskoštiavnickej Kalvárii konajú od roku 1999.

 

 

puchov logoMesto Púchov

Štefánikova 821, 02001 Púchov

www.puchov.sk, e-mail: msu(zavináčik)puchov.sk

Mesto Púchov leží v doline stredného toku Váhu a severnej časti Ilavskej kotliny na rozhraní Bielych karpát, Javorníkov a Strážovských vrchov. Z hľadiska administratívneho členenia Slovenskej republiky je patrí do Trenčianskeho kraja.

Workcampy sa v meste Púchov konajú od roku 2014.

 

 

OZ Barlicka logoObčianske združenie Barlička

Prostějovská 38, 08001, Prešov

www.barlicka.com, e-mail: ozbarlicka(zavináčik)gmail.com

OZ Barlička sa dlhodobo venuje mladým ľuďom so zdravotným postihnutím. Za 15 rokov činnosti vytvorila plnohodnotné centrum, ktorého cieľom je podporiť snahu o samostatný život týchto ľudí. V rámci svojej činnosti poskytuje služby a zabezpečuje činnosti denného centra sociálnych služieb, rehabilitačné služby, činnosti praktickej školy, viacerých krúžkov (divadelný, tanečný, spevácky, počítačový a krúžok šikovných rúk), činnosti dvoch chránených dielni a materského centra. Od roku 2011 tiež poskytuje služby seniorom v pobytovej a ambulantnej forme.

Workcampy sa v spolupráci s OZ Barlička konajú od roku 2013.

 

 

logo stone towerObčianske združenie Kamenná veža

Lúčka, č.d. 124 , 082 71 Lúčka, pošta Lipany

www.kamennaveza.sk, e-mail: zdruzenie(zavináčik)kamennaveza.sk

Občianske združenie Kamenná veža bolo založené dňa 5.7.2006 na hrade Kamenica. Hlavným cieľom združenia je záchrana národnej kultúrnej pamiatky hradu Kamenica. Hrad Kamenica leží v prekrásnom prírodnom prostredí Horného Šariša, v Prešovskom kraji, okres Sabinov, asi 5 km na sever od mesta Lipany. Hrad je situovaný na vrchu, ktorý bol vyhlásený v roku 1989 za prírodnú pamiatku „Bradlové pásmo“. Naša činnosť je zameraná tiež na ochranu prírody a krajiny Bradlového pásma, v ktorej je hrad situovaný. Hlavný cieľ nášho občianskeho združenia a výsledok našej činnosti je smerovaný pre záchranu a poznanie histórie – najmä regionálnej a jej sprístupnenie širokej občianskej verejnosti, hlavne mládeži, na dobrovoľníckej báze. V spolupráci s obcou Kamenica združenie zorganizovalo už štyri ročníky akcie Hry na Kamenickom hrade s účasťou občanov okolo 3 000 ľudí. Na úvod tejto akcie v roku 2009 slávnostne otvorili náučný chodník. V roku 2008 vykonali geodetické zameranie areálu a objektov hradu Kamenica. Tiež sme v roku 2009 na hrade Kamenica zrealizovali I. etapu pamiatkových výskumov – architektonicko-historický a archeologický v spolupráci s odborníkmi a za pomoci dobrovoľníckej práce a tiež sme zrealizovali statické posúdenie objektov hradu pred vykonaním ich záchrannej konzervácie.

Zaujímavosťou je, že hrad Kamenica svojou rozlohou zaujíma celý vrch kopca, na ktorom je postavený. Zatiaľ však všetky jeho múry nie sú odkryté a počas minulosti boli časti múrov rozoberané a použité ako stavebný materiál.

Workcampy sa na Kamenickom hrade konajú od roku 2010.

 

 

Pangea logo Pangaea

Nová Bošáca 3, 913 08 Nová Bošáca

ozpangaea.wordpress.com, e-mail: pangaea.mail(zavináčik)gmail.com

Občianske združenie Pangaea sa venuje ochrane prírody a hospodáreniu v krajine v Bielych Karpatoch, vzdelávaniu verejnosti, šíreniu a propagácii trvaloudržateľného a permakultúrneho hospodárenia. V Novej Bošáci založili environmentálne centrum a starajú sa o ovocný sad. Okrem toho sa venujú aj záchrane ohrozených sysľov, vzácnym orchideí, rôznym druhom vtáctva a i. Venujú sa aj tvorbe ekologických záhrad a ekopedagogických plôch.

Workcampy sa v spolupráci s Pangea konajú od roku 2014.

 

 

logo sarisRákociho cesta – občianske združenie

M.R. Štefánika 43, 082 21 Veľký Šariš

www.rakoczi.wbl.ske-mail: ngo.rakoczi(zavináčik)gmail.com

Občianske združenie Rákociho cesta nesie myšlienku turistickej trasy, ktorá by spájala miesta späté s rodom Rákoci. Poslaním združenia je obnovovať a zachovávať historické pamiatky a tradície. Chceme prispieť k rozvoju cestovného ruchu a tým pokračovať v prvotnej Rákociho ceste – ceste za rozvojom a prosperitou nášho kraja.“ OZ Rákociho cesta sa venuje záchrane a renovácii hradov: Bačkov, Borša, Veľký Šariš a Zborov.

Workcampy sa na Šarišskom hrade konajú od roku 2008.

 

 

Presporkovo logoRodinné centrum Prešporkovo

Grösslingová 48, 811 09 Bratislava

www.presporkovo.sk, e-mail: info(zavináčik)presporkovo.sk

RC Prešporkovo je neziskové občianske združenie založené a riadené mamičkami na materskej dovolenke z mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Cieľom centra je ponúkať a vo vlastnej réžii organizovať zmysluplný program pre rodiny s deťmi od 0 mesiacov do 6 rokov. Členovia organizujú kultúrne programy, športové podujatia a vzdelávacie aktivity pre deti a aj pre rodičov. Všetky aktivity organizujú mamičky na materskej dovolenke, popri starostlivosti a výchove svojich detí zadarmo a dobrovoľne, s nadšením a ochotou robiť niečo dobré pre svoju komunitu mladých rodín v Bratislave. V súčasnosti má centrum 20 členiek, členských rodín, okolo 20 sympatizantov s ich rodinami. Priemerná denná návštevnosť je okolo 40 rodín.

Workcampy sa v spolupráci s RC Prešporkovo konajú od roku 2014.

 

 

logo BrekovZdruženie na záchranu Brekovského hradu

Brekov č.4, 06601 Humenné

www.brekov.eu, email: znzbh@brekov.eu

Združenie na záchranu Brekovského hradu je občianské združenie zaoberajúce sa rekonštrukciou a prezentáciou zrúcaniny hradu Brekov. Brekovský hrad je vzácna pamiatka na stredoveké staviteľstvo horného Uhorska, ktorá sa zachovala do dnešných čias. Je dnes obľúbeným cieľom turistov i milovníkov histórie. Nachádza v severnej časti historického regiónu Zemplín. V súčasnej dobe je to okres Humenné, Prešovský kraj.


Zaujímavé informácie o mieste tábora a workcampoch nájdete tu

Workcampy sa konajú na Brekovskom hrade od roku 2009.

 

 

Združenie na záchranu Jasenovského hradu logoZdruženie na záchranu Jasenovského hradu

Hlavná 337, 066 01 Jasenov

http://zachranahradu.wix.com/jasenov, e-mail: obecnyurad(zavináčik)jasenov.sk

Združenie bolo založené 11.08.2011. Poslaním združenia ZnZJH je dlhodobá činnosť napomáhajúca záchrane , obnove a rekonštrukcii nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, zrúcanín hradu Jasenov. Pracuje ako informačné, propagačné a organizačné centrum, ktoré poskytuje informácie o hrade Jasenov a usporadúva malé i veľké kultúrne podujatia spojené s hradom. ZnZJH usporadúva dobrovoľnícke práce a mládežnícke tábory, na ktoré zabezpečuje materiálne a odborné zázemie. Ďalej udržiava styky s inštitúciami napr. Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva, Zemplínske múzeum a iné, ktoré môžu podporiť poslanie združenia ZnZJH.

Workcampy sa konajú na Jasnovskom hrade od roku 2013.

 

 

Rondel logoZdruženie RONDEL

M. Rázusa 2142/16, Zvolen 960 01

www.rondel.sk, email: loydl(zavináčik)rondel.sk

ZdruženieRONDEL vzniklo v roku 2000 a od svojho vzniku sa venuje oprave ruín a propagácií hradu Čabraď a územia, na ktorom sa nachádza. Hrad Čabraď  je jeden z najmenej známych hradov na Slovensku a bol postavený na ochranu banských miest z juhu v čase Ottomanovej invázie.

Workcampy sa na hrade Čabraď konajú od roku 2012.

 

 

slatinka logoZdruženie Slatinka

Bella IV. č.6, 960 01 Zvolen

www.SLATINKA.sk, email: slatinka(zavináčik)changenet.sk

Združenie Slatinka vzniklo na jeseň 1993 ako reakcia občanov na oživenie projektu výstavby kontroverzného vodného diela Slatinka na rieke Slatine pri Zvolene. Združenie vyvíja svoju činnosť nezávisle od záujmov politických strán a hospodárskych subjektov, pri činnosti spolupracujeme s odborníkmi, akademickými inštitúciami, školami aj širokou verejnosťou. 
Našim poslaním je činnosť v povodí rieky Slatina zameraná najmä na ochranu životného prostredia a prírodných hodnôt, environmentálne vzdelávanie a výchova (predovšetkým detí a mladých ľudí) a zvyšovanie účasti verejnosti na rozhodovaní o projektoch a dokumentoch s vplyvom na životné prostredie. Od roku 2005 prevádzkujeme vo Zvolene ekoporadňu, ktorá poskytuje rady pri riešení konkrétnych problémov životného prostredia v regióne Zvolena a nápady pre širokú verejnosť na prevenciu vzniku problémov životného prostredia.

Workcampy sa konajú v spolupráci so združením Slatinka od roku 2011.

 

 

Spolupracovali sme:

logo Black castleČierny hrad – občianske združenie

Žehrianska  2, 851 07 Bratislava

www.ciernyhrad.sk, email: info(zavináčik)ciernyhrad.sk

Občianske združenie Čierny hrad bolo založené v roku 2004 nadšencami, ktorým záleží na osude tejto zaujímavej kultúrnej pamiatky. Cieľom OZ Čierny hrad je záchrana, konzervácia Čierneho hradu a získanie čo najviac informácii o ňom tak, aby bolo možné hrad využívať ako turistickú atrakciu a prispieť tým k rozvoju turizmu v regióne.

Workcampy sa na Čiernom hrade sa konali od roku 2005-2012.

OZ Čierny hrad uskutočňuje archeologicko-renovačné workshopy na hrade.

Zaujímavosťou je, že hrad nemá akúkoľvek strategickú polohu, preto je jeho postavenie a význam zahalený rúškom tajomstva. Na hrade počas leta prebieha každoročne archeologický výskum, ktorý sa snaží odkryť toto tajomstvo.

Workcampy sa na Čiernom hrade organizovali v rokoch 2005 až 2012.

 

 

Cucma logoObec Čučma

Čučma 47, 048 01 Rožňava

www.obeccucma.sk, email: info(zavináčik)obeccucma.sk

Obec Čučma sa rozprestiera na styku Rožňavskej kotliny s južnými výbežkami Slovenského rudohoria v jeho Voloveckej časti. Počiatky osídľovania obce sa kladú do 1. polovice 14. storočia. Obec má bohatú banícku históriu. V stredoveku mal najväčší význam výskyt zlatých, strieborných a medených rúd. Neskôr sa doluje železná ruda, patrila k najkvalitnejším v Uhorsku. Od 17. storočia antimonová a v 30. rokoch sa začala ťažba mangánovej rudy. Dobrovoľníci do obce prichádzajú spoznať nielen banícku históriu, ale taktiež pomáhajú s jej odkrývaním.

Workcampy sa v obci Čučma organizovali v roku 2012.

 

 

zamarovce logoObec Zamarovce

Zamarovská 97/1, 911 05 Zamarovce

www.obeczamarovce.sk, email: zamarovce(zavináčik)stonline.sk

Prvá písomná zmienka o obci Zamarovce pochádza z roku 1208, ktorá uvádza názov obce ako villa (dedina, obec) Samar.
Obec v minulosti patrila rodine Zamarovských. Dejiny rodu Zamarovských sa vinú vedno s dejinami obce Zamarovce od jej počiatkov a významne ovplyvnili jej vývoj. Rod patrí k najstarším a vplyvným rodom v bývalej Trenčianskej župe i v Uhorsku. Obec sa preto snaží vybudovať múzeum, ktoré by históriu obce a rodu Zamarovských mapovalo.

Workcampy sa v obci Zamarovce organizovali v roku 2012 a 2013.

 

 

Občianske združenie Novum castrum

Jarková 4, Lipany 08271

www.novum.castrum.sk, email: novum(zavináčik)castrum.sk

Občianske združenie Novum Castrum so sídlom v Lipanoch, oficiálne vzniklo v roku 2010 zapísaním na MV SR. Jeho poslaním je záchrana hmotných pozostatkov slovenskej histórie. 
A nielen záchrana, ale aj obnova, výskum, propagácia a rekonštrukcia stredovekého architektonického dedičstva a kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. V združení sa okrem laikov aktivizujú aj skúsení odborníci, napríklad z oboru archeológie, architektúry, geodetiky, právnej oblasti ako aj členovia samosprávy dotknutých obcí a to všetko na dobrovoľníckej báze. V súčasnosti sa podieľa združenie na konzervácii a rekonštrukčných prácach na Hanigovskom hrade, kde sa už pripravili všetky potrebné podklady a kroky, ktoré musia predchádzať pristúpeniu ku záchrane pamiatky v roku 2011. 

Workcampy sa na hrade Hanigovce uskutočnili v roku 2011.

 

 

logo birdlifeSlovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

www.birdlife.sk, e-mail: vtaky(zavináčik)vtaky.sk

Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko je mimovládna nezisková  organizácia, ktorej hlavným poslaním je ochrana a výskum prírody, najmä volne žijúceho vtáctva a jeho biotopov. Zastupujeme našu krajinu v medzinárodnej organizácií BirdLife International, Euring, Association of Europaen Rarities Comittees.

Pri naplnaní poslania sa spolocnosť venuje predovšetkým ochrane druhov, biotopov a území, ochranárskemu výskumu vrátane krúžkovacej činnosti, environmentálnej politike, environmentálnej výchove, práci s detmi a mládežou, vydavatelskej cinnosti, organizuje semináre a konferencie. Vydávame odborný casopis Tichodroma (v r. 2008 už 20 rocník), a vedecko populárny casopis Vtáky (do r. 2006 pod názvom Vtáčie správy, dnes už 15. ročník).

Workcampy sa konali s BirdLife od roku 2005 - 2011.

 

 

TOS Tatranský okrášľovací spolok

Grandhotel Starý Smokovec, Starý Smokovec 38

http://www.krajsietatry.sk, e-mail: dobrovolnik(zavináčik)tos-tatry.sk

Poslaním Tatranskej dobrovoľníckej služby je prostredníctvom verejnoprospešnej, nezištnej a dobrovoľnej práce v prospech Tatier prispieť k osobnému a duchovnému rozvoju ľudí, vytváraniu priateľstiev a vzájomných väzieb medzi ľuďmi, budovaniu hodnôt a vzťahu k prírodným, kultúrnym a historickým tradíciám Tatier bez ohľadu na rasu, vierovyznanie, kultúrne a ideové hodnoty ľudí.

Workcampy sa konali s Tatranským okrášľovacím spolkom v roku 2014.

Kalendár udalostí

po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Chcete dostávať informácie?

Ak si želáte, aby sme Vás informovali o našich novinkách a pripravovaných akciách, pošlite nám, prosím, Vašu e-mailovú adresu.