O dobrovoľníctve a participácii

Dobrovoľníctvo má mnoho definícii, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že ide o prax ľudí pracujúcich v prospech iných osôb alebo konkrétnu príčinu, bez platenia za poskytnutý čas a služby. Dobrovoľníctvo je však aj forma neformálneho a informálneho vzdelávania. Za dobrovoľnícku činnosť nedostanete hmatateľnú odmenu, napriek tomu sa dá získať oveľa viac než si myslíte. Odmenou môže byť určite úsmev na tvári dieťaťa, dobrý pocit z renovácie starobylej farmy, rekonštrukcie hradu, či nové priateľstvá a životné skúsenosti. Výsledok dobrovoľníckej práce stojí za námahu a hlavne má obrovský význam pre celú spoločnosť.

 

Stone tower

 

Dobrovoľníci nie sú platení — nie preto, že by boli zbytoční, ale preto, že sú neoceniteľní.


Dobrovoľnícka práca nie je činnosť, je to proces:
 

integra* Proces osobný a prístupný všetkým, v každom okamihu, bez ohľadu na vek, pôvod, národnosť a schopnosti. Je to jeden z prostriedkov urobiť slobodné rozhodnutie, objaviť nové životné obzory a aktivity a prejaviť svoj záujem o dianie v spoločnosti.

* Proces vzdelávací, pri ktorom je úzko prepojený osobný a spoločenský záujem. Dobrovoľník nie je objektom vzdelávania, ale aktérom asociatívneho a /alebo politického projektu. V tomto zmysle sa ponúkajú krátkodobé projekty táborov dobrovoľnej práce, ako aj dlhodobé dobrovoľnícke projekty – ktoré sú priestorom pre jedinečnú skúsenosť žiť v mini spoločnosti vytvorenej z ľudí rôzneho spoločenského, kultúrneho a geografického pôvodu, ktorí participujú na spoločnom projekte.

* Proces kultúrnej otvorenosti a vzájomného napredovania. Nie sú tí, ktorí pomáhajú a tí, ktorým je pomáhané. Nie sú tí, ktorí vedia a tí, ktorí sa učia, ale jedinci a kolektívy, partnerské organizácie, ktorí si spoločne kladú otázky a sú otvorení voči rozdielnym prístupom ostatných. Zmysel medzinárodného dobrovoľníctva je vo vzájomnosti.

* Dobrovoľníctvo nie je ani program, ani stáž, ani forma náhrady verejných prác. Nepredstavuje spôsob, ako zarábať peniaze a to ani pre dobrovoľníka, ani pre prijímajúcu organizáciu. Výsledok participácie dobrovoľníka na projekte je tak nemateriálny, ako aj materiálny. Zisk dobrovoľníka z projektu nie je vo forme finančnej ani materiálnej.

* Dobrovoľnícka práca sa vykonáva v prospech projektu verejného záujmu. Bez ohľadu na to, či projekt prebieha doma alebo v zahraničí, realizuje sa pod patronátom istej skupiny (organizácie), ktorá rozhodne o spôsobe jeho realizácie.

 

brekov

 

Nespočetné množstvo mladých ľudí po celom svete každoročne dobrovoľníči na rôznych verejnoprospešných projektoch. Nielenže pomôžu miestnej komunite, ale rozvíjajú aj svoju osobnosť, zručnosti. Pridaj sa k nim a zažiješ to, o čom tu píšeme. Preto, byť dobrovoľníkom sa oplatí. Kým nezažiješ, nevieš, aké to je. Nemusí to byť na opačnej strane zemegule, veď príležitosti sa ti ponúkajú každodenne v tvojej blízkosti. Možno práve teraz pred tebou, možno za tebou, možno pod tvojím oknom…

 

sklabina

História dobrovoľníctva

 

Medzinárodné dobrovoľnícke práce ako špecifický druh dobrovoľníctva uzreli svetlo sveta po prvý krát po prvej svetovej vojne, kedy ľudia potrebovali znovu nabrať dôveru v spoluprácu a mier... a Európa potrebovala obnovu. V roku 1920 sa medzinárodná skupinka mladých ľudí pod vedením Švajčiara Pierra Ceresoleho spojila a začala opravovať vojnou zničenú dedinu Esnes-en-Argonne blízko Verdun na francúzsko-nemeckých hraniciach. Spoločná práca v duchu priateľstva bola vyjadrením medzinárodnej solidarity a odmietnutím nepriateľstva medzi dobrovoľníkmi z Francúzska a Nemecka. Tento akt sa stal symbol porozumenia dvoch pôvodne znepriatelených národov.

 

Someo 1924 (Švajčiarsko) - dobrovoľníci pracujú v uniformách vojakov, ktoré poskytla armáda. Zdroj: Service Civil International

 

Myšlienka nadchla mnohých mladých ľudí a ich počet postupne rástol. Ich úsilie bolo navyše podporené miestnou komunitou žijúcou v okolí a vládami Európskych krajín. Táto prvá akcia vyvolala začiatok vlny medzinárodných dobrovoľníckych táborov a vznik medzinárodných dobrovoľníckych sietí. Na prvých táboroch v 30-tych a 40-tych rokoch sa ženy chopili varenia a muži gitary a práce.

 

Po určitej dobe sa stal vzdelávací a interkultúrny aspekt táborov rovnako dôležitý ako práca samotná. Medzinárodné tábory dobrovoľníckej práce sa stali nástrojom pre rozvoj interkultúrneho porozumenia a solidarity medzi ľuďmi.

 

V súčasnosti dobrovoľníctvo nestratilo nádych mieru, avšak rozšírilo svoje pôsobenie od obnovy Európy k jej zveľaďovaniu. Dobrovoľníci po celom svete sa snažia spoločnou prácou zachrániť svetovú prírodu, kultúrne a národné dedičstvo sveta a zachovať ich pre nasledujúce generácie a to spoločnými silami bez ohľadu na náboženstvo, etnicitu, národnosť či politické názory.

 

1928 workcamp v Lichtenstajsku

 

 

 

Stručný prehľad histórie

 

1920 – prvý Medzinárodný dobrovoľnícky tábor v dedine Esnes-en-Argonne blízko Verdun

 

1920 – vznik siete Service Civil International

 

1924 - Ceresole organizuje druhý workcamp v Les Ormonts (Svajčiarsko),

 

1982 – najväčší workcamp sa uskutočnil v zatopenom údolí Rhine v Lichtejnštajsku so 700 dobrovoľníkmi z 28 krajín

 

1931 – workcampy sa začali orientovať aj na sociálnu oblasť: rozvoj komunity, rozvoj humanitárnej a zdravotnej pomoci

 

1931 – dobrovoľníctvo sa pod patronátom organizácie SCI dostáva do Indie

 

1937 – humanitná pomoc pre deti utečencov počas Španielskej občianskej vojny

 

1947 – 46 workcampov v 9 krajinách

 

1968 – 298 workcampov v 24 krajinách

 

1950 – začiatok organizovania táborov v Indii, Pakistáne a iných krajinách Ázie

 

1955 – začiatok organizovania workcampov v krajinách socialistického bloku: Poľsko (1955), NDR (1956), ZSSR (1958), Maďarsko (1964), Československo (1964) a Bulharsko (1981).

 

1982 – vznik medzinárodnej siete Alliance of European Voluntary Service Organisations

 

1991 – vznik neziskovej organizácie SMVTM INEX v Československu a začiatok organizovania workcampov v našej krajine

 

1993 – vznik INEX-u Slovakia

 

 

Viac informácií o histórii dobrovoľníctva a prvých medzinárodných dobrovoľníckych projektoch sa dozviete na stránke organizácií Service Civil International a Alliance of European Voluntary Service Organisations.

 

Medzinárodný deň dobrovoľníctva


O participácii


Neustále skloňované múdre slovo, s ktorým sa každý z nás už stretol. Len, či vieme čo znamená?

Participácia predstavuje aktívne zapájanie sa do života nášho mesta alebo obce a do verejného rozhodovania o všetkých oblastiach života mesta, ktoré sa dotýkajú kvality života mladých ľudí. Preto sú pre oblasť štátnej politiky  dôležité mládežnícke parlamenty, mládežnícki delegáti... a názor mladých ľudí.

 

Skús si ohodnotiť, kde sa nachádza tvoje mesto podľa rebríka participácie Hart, R. (1992), www.iuventa.sk


Rebrik

 

Má až 8 schodíkov:

1. manipulácia - najnižší stupienok na rebríku, kde sú aktivity vedené dospelými a mladí ľudia sú zapojení ako im je povedané, bez porozumenia zmyslu aktivity.

2. dekorácia - na tomto schodíku už mladí ľudia rozumejú zmyslu aktivity, ale nie sú zapojení do prípravy a vedenia

3. tokenizmus - aktivity sú naďalej vedené dospelými, pričom mladí ľudia sú konzultovaní. Príležitostí na ich spätnú väzbu je minimum

4. konzultácia - mládí ľudia už majú istú rolu v aktivitách, i keď sú vedené dospelými

5. konzultovaní a informovaní - názory a návrhy mlládeže sú použité a zohľadnené pri rozhodovaní

6. aktivity pripravené dospelými a mladí spolurozhodujú - aktivity sú vedené dospelými a mladí ľudia o nich spolurozhodujú

7. aktivity iniciované a vedené mladými - s minimálnym vkladom dospelých

8. iniciované mladými so spoločným rozhodovaním s dospelými - najvyšší stupienok, kde mladí a dospelí sú rovnocennými partnermi

 

Vedeli ste, že?

"2 - 3 týždňové workcampy, víkendové workcampy, jednodňové dobrovoľnícke projekty, mládežnícke výmeny, európska dobrovoľnícka služba, školenia.... a vlastné dobrovoľnícke projekty podporujú postup po rebríku participácie nahor."


 

 

Kalendár udalostí

po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Chcete dostávať informácie?

Ak si želáte, aby sme Vás informovali o našich novinkách a pripravovaných akciách, pošlite nám, prosím, Vašu e-mailovú adresu.